جایگاه رنگ صورتی در کمد لباس آقایان

3 آوریل 2017 ساعت 13:12

توسط فهیمه نیکخواه

جایگاه رنگ صورتی در کمد لباس آقایان

ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﯽ‌داﻧﯿﻢ در ﻋﺼﺮ ﺣﺎﺿﺮ زن و ﻣﺮد ﻫﺮ دو ﺷﻐﻞ‌ﻫﺎ و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ‌ﻫﺎی ﯾﮑﺴﺎﻧﯽ را ﻋﻬﺪه‌دار ﻣﯽ‌ﺷﻮﻧﺪ و در ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﻌﺎش ﻣﺸﺘﺮﮐﺎﻧﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ‌ﮐﻨﻨﺪ ﭘﺲ دﯾﮕﺮ وﻗﺖ ﺗﻔﺎوت در بین رﻧﮓ ﻟﺒﺎس‌ﻫﺎی زن و ﻣﺮد ﺑﻪ ﺳﺮ آﻣﺪه اﺳﺖ. اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﭘﻮﺷﯿﺪن ﻟﺒﺎس رنگ صورتی را تجربه نکرده‌اید بد نیست کمی از ویژگی‌های رنگ صورتی اطلاعات کسب کنید و جایگاه رنگ صورتی در کمد لباس آقایان را بدانید. رنگ صورتی می‌تواند با انرژی خود احساسات مربوط به مهربانی، صداقت، عشق و اعتماد را درون شما تقویت کند. جالب است در روانشناسی رنگ صورتی، صفت آرام‌بخش برای این رنگ به کرات مطرح شده است. با توجه به آنچه گفته شد بد نیست برای یکبار هم که شده پوشیدن لباس صورتی مردانه را تجربه کنید. در این مقاله هشت مورد از لباس‌هایی را معرفی می‌کنیم که می‌توان با خیال راحت به رنگ صورتی انتخاب‌شان کرد.

 

شلوار مردانه

در ﻣﻮرد ﺷﻠﻮار ﺑﺎﯾﺪ داﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﺻﻮرﺗﯽ روﺷﻦ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ زﯾﺎدی ﺑﺎ ﺑﺴﯿﺎری از اﺟﺰای ﮐﻤﺪ ﻟﺒﺎس ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﯾﮏ ﺷﻠﻮار ﺻﻮرﺗﯽ روﺷﻦ اﻧﺘﺨﺎبﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ اﻧﺘﻈﺎرﺗﺎن را ﻣﯽﮐﺸﺪ.

جایگاه رنگ صورتی در کمد لباس آقایان

تی شرت مردانه

ﺑﺮای ﻣﺮدان ﺧﻮش اﺳﺘﺎﯾﻞ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﭘﺬﯾﺮی و ﺗﻨﻮﻋﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺗﯿﺸﺮت ﺳﻔﯿﺪ دارد اﺻﻼ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﮑﺎر ﻧﯿﺴﺖ. ﺧﻮب وﻗﺖ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺧﺎص‌ﺗﺮ ﺑﻮدن اﺳﺘﺎﯾﻞ تی شرت ﺻﻮرﺗﯽ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ.

با شلوار جین سنگ شور شده و کتانی می‌توانید حس و حال دهه 80 را داشته باشید و برای مد روز بودن می‌توانید تی‌شرت صورتی را با جین آبی و کاپشن خلبانی به تن کنید.

جایگاه رنگ صورتی در کمد لباس آقایان

سوئیشرت مردانه

ﺑﺮای داﺷﺘﻦ اﺳﺘﺎﯾﻠﯽ اﺳﺘﺎداﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻟﺒﺎسﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از روی ﻫﻢ ﻣﯽﭘﻮﺷﯿﺪ دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ. سوئیشرتی ﺑﻪ رﻧﮓ ﺻﻮرﺗﯽ روﺷﻦ ﻫﻤﺮاه ﯾﮏ اورﮐﺖ ﺑﺎ رﻧﮕﯽ ﺧﻨﺜﯽ ﻣﺜﻞ ﻃﻮﺳﯽ و ﺷﻠﻮار ﺟﯿﻦ روﺷﻦ ﺑﺎ ﮐﻔﺶﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ رﻧﮓ ﺧﻨﺜﯽ ﯾﮏ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻋﺎﻟﯽ ﺑﺮای اﺳﺘﺎﯾﻞ راﺣﺘﯽ و روزﻣﺮه است.

 

پیراهن مردانه

اﯾﻦ ﭘﯿﺮاﻫﻦ را ﻓﻘﻂ ﺑﺮای ﻣﺮاﺳﻢ ﻋﺮوﺳﯽ در ﮐﻤﺪﺗﺎن ﺣﺒﺲ ﻧﮑﻨﯿﺪ! ﺑﺎ ﺗﺮﮐﯿﺐ اﯾﻦ ﭘﯿﺮاﻫﻦ ﺑﺎ ﮐﺖ و ﺷﻠﻮار ﺧﺎﮐﺴﺘﺮی و ﮐﺮاواﺗﯽ ﺑﻪ رﻧﮓ آﺑﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ اﺳﺘﺎﯾﻠﯽ رﺳﻤﯽ و ﺑﺴﯿﺎر ﺷﯿﮏ در ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮای اﺳﺘﺎﯾﻞ راﺣﺘﯽ و ﺧﺎرج از ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر ﭘﯿﺮاﻫﻦ ﺻﻮرﺗﯽ ﺑﺎ ﺷﻠﻮار ﺟﯿﻦ ﺗﯿﺮه و ﮐﻔﺶ ﮐﺘﺎﻧﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻋﺎﻟﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

جایگاه رنگ صورتی در کمد لباس آقایان

پولوشرت

یکی از هوشمندانه‌ترین انتخاب‌ها پولوشرت صورتی مردانه است. به طوری که حتی در استایل راحتی می‌توان آن را جایگزین پیراهن مردانه صورتی کرد.

جایگاه رنگ صورتی در کمد لباس آقایان

کفش مردانه

اﻓﺮادی ﺑﺎ رﻧﮓ ﭘﻮﺳﺖ روﺷﻦ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﺣﺴﺎس ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ در ﻟﺒﺎسﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ رﻧﮓ ﺻﻮرﺗﯽ رﻧﮓ ﭘﺮﯾﺪه ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﻨﺪ. وﻟﯽ اﯾﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﻧﺲ ﺧﻮد را ﺑﺮای داﺷﺘﻦ اﯾﻦ رﻧﮓ از دﺳﺖ ﺑﺪﻫﻨﺪ. ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﻤﯽ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪی ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﯾﮏ ﺟﻔﺖ ﮐﻔﺶ ﮐﺘﺎﻧﯽ ﺑﻪ رﻧﮓ ﺻﻮرﺗﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﯾﻞﺗﺎن اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ.

جایگاه رنگ صورتی در کمد لباس آقایان

لباس بهاره مردانه

در اﯾﻦ ﻓﺼﻞ از ﺳﺎل ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﭘﯿﺮاﻫﻦﻫﺎی ﻃﺮحدار ﺑﻪ رﻧﮓ ﺻﻮرﺗﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺗﻨﻮع ﻓﻮق العاده‌ای دارﻧﺪ. ﭘﯿﺮاﻫﻦﻫﺎی ﮔﻞدار ﺑﺎ ﺷﻠﻮارک ﺳﺎده ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ اﺳﺖ.

 

لباس زمستانی مردانه

در ﺳﺮدﺗﺮﯾﻦ ﻓﺼﻞ ﺳﺎل ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﯾﮏ ژاﮐﺖ اﺳﮑﯽ ﺑﻪ رﻧﮓ ﺻﻮرﺗﯽ اﺳﺘﺎﯾﻠﯽ ورزﺷﮑﺎری داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ. ﺑﺎ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﺧﻮب از اﯾﻦ ژاﮐﺖ ﺷﻤﺎ ﺧﻮش اﺳﺘﺎﯾﻞﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮد ﻫﻢ در ﮐﻮﻫﺴﺘﺎن و ﻫﻢ در ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻮد.

 

مطالب مرتبط:

1- چگونه شلوار قرمز بپوشیم؟

2- آقایان از پوشیدن لباس صورتی خجالت نکشید!

3- راه و روش پوشیدن پیراهن مردانه صورتی

دیدگاه خود را ارسال کنید ( 4 دیدگاه )

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

 • به شخصه رنگ صورتی رو برای آقایون نمیپسندم ولی سلیقه ها فرق داره !!!

 • منم با حسام موافقم رنگ صورتی مناسب لباس مردانه نیست

 • رنگ صورتی در پیراهن مردانه بنظرم رنگ قدرتمند و قشنگیه
  از مردانگی چیزی کم نمیکنه و این یک کلیشه است که صورتی رنگ دخترانه است.
  کافیه به پیراهن صورتی نقش اول سریال جنایی دکستر نگاه کنید تا منظورم رو متوجه بشید.

 • سلام لطفا جواب بدید تی شرت رنگ کالباسی بالا چه مارکیه از کجا میتونم تهیه کنم ممنون میشم اگه جواب بدید

 • آرایش آرایش صورت آرایش چشم استایل استایل آقایان استایل بازیگران استایل زنانه استایل مردانه اصول انتخاب لباس اصول انتخاب لباس مناسب اصول انتخاب کفش مردانه اصول خوش پوشی اصول درست لباس پوشیدن اصول شیک پوشی اصول لباس پوشیدن افراد مشهور انتخاب رنگ لباس انتخاب ساعت مچی انتخاب شلوار جین انتخاب لباس عروس انتخاب لباس مجلسی انتخاب لباس مردانه انتخاب پیراهن مردانه انتخاب کت و شلوار مردانه اکسسوری برند لاکچری برند مشهور برندهای مشهور برندهای مشهور جهان برندهای مشهور مد بوت زنانه ترفند خوشتیپ شدن تناسب اندام جواهرات خوشتیپ خوشتیپ بودن خوش تیپ بودن خوشتیپ شدن خوشتیپ شدن آقایان خوش پوشی راهنمای خرید رنگ لباس رنگ مو ساعت مچی شلوار جین شلوار جین زنانه شلوار زنانه طراح لباس طراحی لباس عطر عطر و ادکلن عینک آفتابی لباس لباس زمستانی لباس زنانه لباس شب لباس عروس لباس مجلسی,مدل لباس مجلسی,لباس شب,مدل لباس شب لباس مجلسی زنانه لباس مردانه مانتو,مدل مانتو,مانتو مجلسی,مدل مانتو مجلسی مانتو مجلسی مدل لباس شب مدل لباس مجلسی مدل مانتو مدل مانتو مجلسی مدل مو مد و فشن مراقبت از مو مراقبت از پوست نکات خوشتیپ شدن پالتوی زنانه چی بپوشیم کت و شلوار کت و شلوار مردانه کفش زنانه کفش مردانه کفش پاشنه بلند کمد لباس کیف زنانه

  ©چی بپوشم / بازنشر مطالب تنها با کسب اجازه کتبی و پرداخت هزینه بابت هر مطلب و همچنین ذکر منبع و لینک مستقیم به همان مطلب مجاز است