فروشگاه تَنِ دُرُست
فروشگاه فعال

فروشگاه تَنِ دُرُست

ارسال به سراسر کشور
سطح فروشگاه: عادی

درباره فروشگاه تَنِ دُرُست

سادگی و سازگاری با طبیعت، هدف و مقصود تَنِ دُرُست است.
تَنِ دُرُست نه فقط یک نشانه، بلکه آرمان و کوشش گروهی است که اوایل دهه هفتاد در حاشیه کوهستانی تهران با دسترسی محدود به رفاه زندگی شهری جوانه زده.
تلاشهای این گروه که بدوا از بازسازی کیفیت نان به عنوان پایه خوراک آغاز شده بود. در بخش‌های پوشاک، معماری و محیط زیست ادامه یافته و پیشتاز در تولید و عرضه پوشاک الیاف طبیعی و صنایع دستی کاربردی از سال هشتاد و سه با نام دُرُست تقدیم گردیده است.

جسم و جان، تن و روان، بیرون و درون، همه و همه در نیاز مراقبتی تا پالوده شان بداری، از گزند پلشتی‌های زمانه. این را اما کسی به تو هدیه نمی کند جز تو، که در این تیمار داری روح و روان، باید که در تلاش آن باشی که نیک بیاندیشی و نیک بگویی و نیک به کردار آیی.

روح ماشین زده زمانه به هزار ترفند و شعبده، تو را به آنچه می خواند که مصنوع کارخانه هایی است که در کار انهدام درستی زمین اند و در این بازی تو هوشیار تر از آنی که به جادو گرفتار آیی. مگر نه آنکه مردمان روزگار دور، تنها آنچه را در سازو کار زندگی داشتند که از زمین ریشه گرفته بود؟!…… در آنچه می خوردند و اسباب راحت و خواب و در آنچه به تن می کردند ؟! و مگر به آنکه تا یاد داریم غبطه سلامت روح و جان و عمر طولانی و روزگار خوش آنان بوده است؟! شاید آن به که از دم دست ترین ها آغازش کنیم.تنها آنچه را برگزینیم که تن را درستی بخشد و از زمین بر آمده باشد و بر آسمان جانمان نشیند، که تَنِ دُرُست، روان درست را از پی است.